Jan Poláček
sběratel lidových písní
* 12.11.1896 – † 10.03.1968 

Jan Poláček

Známý sběratel a vydavatel lidových písniček ze Slovácka a Hané prožil dětství i mládí ve Strážnici, kam se rodina v roce 1897 přestěhovala. Ve městě vystudoval gymnázium a po maturitě v roce 1915 odešel studovat na Vysokou školu zemědělsko-lesnickou do Vídně. Jeho studium však přerušila první světová válka, narukoval na maďarskou frontu, kde byl raněn a poté již nebyl schopen vojenské služby. Po skončení války vystudoval práva na Karlově univerzitě v Praze, kde v roce 1924 získal doktorát. Jako právník pracoval v letech 1924-25 u soudu ve Strážnici, poté u krajského soudu v Uherském Hradišti a od roku 1926 působil na zemském soudu v Brně, jako vícesekretář zemského výboru a komisař politické správy. V roce 1929 dostal J. Poláček místo konceptního úředníka a odstěhoval se do Prostějova. Zde později zastával funkci ředitele městských úřadů.

Intenzivnímu sběru lidových písní se J. Poláček věnoval již ve Strážnici. K hudbě měl přístup už od dětství. Patřil k zakladatelům cimbálové muziky studentů strážnického gymnázia. Později hrával na cimbál v cimbálové muzice Slováckého krúžku v Brně. Tam vznikl i podnět pro sepsání a zaznamenání písní, které se v krúžku zpívaly, aby neupadly v zapomnění. Jan Poláček do zpěvníku zahrnul i písně získané vlastním sběrem, a to zejména do 5. -7. dílu. V letech 1936-47 vyšly první čtyři díly zpěvníku Slovácké pěsničky jako publikace Slováckého krúžku. Celkem v 7 svazcích vyšlo 1670 jednohlasých nápěvů písní, z nichž většina je zaznamenána pouze v Poláčkově zpěvníku.

Po odchodu do penze v roce 1950 začal spolupracovat s Ústavem pro lidovou píseň (dnes Etnografický ústav AV ČR) při pátrání po lidových písních na Hané. V letech 1950-60 se zasloužil o objevení přes 3 000 hanáckých písní v jejich pravé podobě, které nikdo nezaznamenal. 800 písní vyšlo ve dvou svazcích Lidových písní z Hané, která je považována za kulturní poklad národopisného regionu Haná. Vydal také řadu menších publikací s lidovými úpravami pro klavír a sborový zpět. Jeho sbírky se staly díky srozumitelné notaci, melodii i rytmu velmi populární. V roce 2010 vydal jeho syn Ing. Jan Poláček třetí díl hanáckého zpěvníku, který obsahuje na 400 hanáckých lidových písní nalezených v pozůstalosti.

Jan Poláček zemřel 10. března 1968 v Prostějově a je pochovaný na místním hřbitově.


Použitá literatura:
MIKULIČ, Jožo. Ze zápisků sběratele. Malovaný kraj. 1983, roč. 19, č. 4, s. 15.
TONCROVÁ, Ilona. Jan Poláček (12.11.1896-10.3.1968). In Slovácko 1998: společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1999. ISBN 80-86185-04-4.
Jan Poláček: (sběratel). In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 17.1.2018 [cit. 2018-03-09].
Osobnosti města: Slavné osobnosti spojené s městem Prostějovem a okolím: JUDr. Jan Poláček. Prostějov: statutární město, ©2000-2018 [cit. 2018-03-08]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Pol%C3%A1%C4%8Dek_(sb%C4%9Bratel)
GRONSKÁ, Lenka. Jan Poláček. Město Strážnice. 15. 8. 2014. [cit. 2018-03-08]. Dostupné z: http://www.straznice-mesto.cz/jan-polacek/d-8123/p1=7062