Alois Kolísek
kněz, pedagog, politik, historik
* 01.04.1868 – † 25.08.1931 

Alois Kolísek

Alois Kolísek se narodil jako třetí z dvanácti dětí do rodiny Františka Kolíska a Marianny rozené Kejíkové. Rodina žila ve ztížených sociálních poměrech, ze kterých vzešlo šest vysvěcených kněží. Mladý Alois nejdříve navštěvoval Obecnou školu v Protivanově. V letech 1879–1887 studoval na Státním vyšším gymnáziu v Brně. Po maturitě, v letech 1887–1891 absolvoval biskupský ústav bohoslovecký v Brně. Na kněze byl vysvěcen 26. července 1891 v Brně.

Prvním kněžským působením Kolíska byla v letech 1891–1892 Náměšť nad Oslavou. Pro velké jazykové nadání a mimořádné schopnosti byl biskupem F. S. Bauerem vyslán na teologická studia do Říma, kde pobýval až do roku 1894. Po návratu krátký čas působil jako kaplan v Miroslavi. Odtud přešel na místo katechety a duchovního správce Zemského ústavu hluchoněmých v Ivančicích u Brna.

Dne 21. září 1898 přišel Alois Kolísek na Zemskou vyšší reálku do Hodonína, kde přednášel náboženství. Kolískův příchod do města měl mimořádný přínos nejen pro školu, ale také pro celou veřejnost. Alois Kolísek byl iniciátorem a inspirátorem veškerého českého společenského života ve městě před rokem 1918. Vynikal všestrannou vzdělaností, řečnickými dovednostmi, rozuměl hudbě, hrál na cimbál a vyznal se ve výtvarném umění. Zvláště silně se jeho osobnost projevovala při propagaci česko-slovenských vztahů. Netajil se láskou ke Slovensku a věřil, že se Slováci za pomoci Čechů ubrání cílenému útlaku Maďarů. V hodonínském domě ho navštěvovaly všechny známé osobnosti z řad slovenských národních buditelů mezi nimi i Andrej Hlinka. Alois Kolísek měl také zásluhu na uspořádání společné česko – slovenské výstavy, která se konala 4.–22. května 1902 v dvoraně Besedního domu v Hodoníně. Ve městě setrval až do 8. listopadu 1919, kdy byl jmenován „ad personam“ řádným profesorem národní slovenské literatury a estetiky na teologické fakultě v Bratislavě. Protože však fakulta nezahájila svou činnost, přednášel bohoslovectví v Trnavě, Bratislavě a v Praze.

Po rozpadu Rakouska – Uherska vstoupil Kolísek do vrcholné politiky. Za Slováky byl zvolen v letech 1918–1920 poslancem Národního shromáždění. Zajímavostí je, že jeho přičiněním se na naších školách povinným předmětem stala hudební výchova.

Alois Kolísek spolu se svými bratry je zakladatelem poutí do Lourdes. Při své poslední cestě z pouti onemocněl a zemřel 25. srpna v Brně. Msgr. Prof. PhDr. Alois Kolísek je pohřben na Svatém Hostýně.

Během svého života zastával celou řadu funkcí ve významných národních a osvětových korporacích. Byl členem mnoha výtvarných spolků mezi nimi např. „Sdružení výtvarných umělců moravských“ a „Spolku Slovenských umělců.“


Použitá literatura:
SOMMER, Karel – JULÍNEK, Josef. Politik a kněz Alois Kolísek. 1. vyd. Praha: ARSCI, 2012. 190 s. ISBN 978-80-7420-030-4.
Sto let českého gymnázia v Hodoníně: Almanach vydaný ke 100. výročí gymnázia v Hodoníně. 1994. 18 a 21 s.